Condicions generals de contractació

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació

 (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor de joies artístiques i exclusives (també joies), ÀMBIT JOIES, S.L., el nom comercial del qual és HABIT (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a C/Sant Sever 7, 08002 de Barcelona, N.I.F. B61848032, telèfon d’atenció al client +34 932009474 i mail: habit@telefonica.net, sent titular del lloc web www.habitbcn.com, exposa el document contractual que regirà la compra de les joies (també productes) a través del lloc web ressenyat. 

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador i sobre les que té responsabilitat plena.

AMBDÓS AcCeptEn el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol joia ofertada.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris. 

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail habit@telefonica.net per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.habitbcn.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar les joies han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes sobre la joia comprada. 

HABIT no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil d’HABIT pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a HABIT per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.habitbcn.com, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.habitbcn.com.

HABIT és una empresa especialitzada en la venta de joies artístiques i exclusives, que seran personalitzades en exclusiva abans del seu enviament amb les inicials o símbol identificatiu que esculli el client, menys en casos excepcionals on no sigui possible. HABIT ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web o per telèfon o email. El prestador posseeix la botiga física a C/ Sant Sever 7, 08002, Barcelona per a la venta dels seus productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.habitbcn.com està activa per a tot el món. 

2.3 Capacitat per a contractarPer a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.habitbcn.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.habitbcn.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: HABIT es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.habitbcn.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus de les joies són els mostrats a cadascuna en el nostre web www.habitbcn.com. 

                3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.habitbcn.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a www.habitbcn.com es mostren en castellà, català i anglès. La comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en l’idioma que desitgi el client dels referenciats, sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Tots els productes son peces úniques, exceptuant els marcats amb un asterisc i els inclosos a la col·lecció bàsica. En els cas dels primers, una vegada comprats no tornaran a estar a la venta. Qualsevol producte que no tingui un preu assignat tampoc estarà a la venta. En el cas dels productes de la col·lecció bàsica i els marcats amb un asterisc, pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible i al finalitzar la compra se l’avisarà informant del temps d’entrega del mateix.

Junt a tots els productes apareix la descripció de cadascun. En el cas d’aparèixer informació sobre la mida de la peça, aquesta és aproximada, i la seva única finalitat és orientar a l’usuari.

3.4 Dret d’anul·lació: HABIT es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.habitbcn.com. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de HABIT li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades de dilluns a divendres després de les setze (16:00) hores. Passat aquest horari es processaran el dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes que es rebin els dissabtes a partir de l’hora indicada i els diumenges, seran recepcionades els dilluns (o el primer dia hàbil següent). Els terminis d’entrega estan establerts a la clàusula 5 de les presents condicions.

3.6 Frau: Si HABIT sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

3.7. Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: HABIT és un subjecte obligat per la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, per la venta de joies, pedres i metalls preciosos.

D’aquells clients que realitzin compres iguals o superiors a 1.000€, HABIT haurà d’identificar i conservar còpia del document fefaent d’identitat (DNI, Passaport, etc.).

El client és conscient d’aquesta obligació legal i es compromet a remetre còpia del document fefaent d’identitat en cas necessari.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per a poder comprar els productes oferts pel prestador, se li sol·licitaran de manera lliure i voluntària únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament al “cistella de compra”. 
 2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitaran una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior i les seves inicials o símbol desitjat per poder gravar-lo a la joia comprada.
 5. Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades de contacte que proporcioni són correctes.
 6. Una vegada completades les dades, apareixerà una pantalla d’observacions, on podrà indicar l’horari d’entrega; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 7. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, respecte a totes les característiques, preu, data de contractació. Passades 24-48 hores laborables rebrà un altre email de confirmació amb el termini d’entrega del producte comprat, mitjans de transport i cost d’enviament en cas necessari.

En cas de que el país de residència de l’usuari es trobi en una situació de força major (guerra, pandèmia, etc.) o no sigui possible realitzar l’enviament per incompliment de la normativa local del seu país, HABIT es posarà en contacte amb vostè en una període de 24/48 hores laborables per notificar-li si és o no possible enviar-li la comanda. Una vegada rebuda confirmació, es processarà la seva comanda.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.habitbcn.com. 

HABIT proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte habit@telefonica.net, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix. 

HABIT posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:

5.1 Empresa de transport: El transport es realitzarà a través de les companyies: Prosegur Cash International el número d’Atenció al Client de la qual és +34 933788087 i SEUR (nacional i/o Europa) el número d’Atenció al Client de la qual és +34 934797900

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament estàndard s’aplicaran de la següent manera:

ENVIAMENTS A ESPANYA exceptuant Canarias, Ceuta, Melilla i Gibraltar :  El cost de l’enviament serà gratuït.

Per enviaments a Canarias, Ceuta, Melilla i Gibraltar rebrà un email en 24-48 hores amb les despeses d’enviament i podrà confirmar la comanda.

ENVIAMENTS INTERNACIONALS :

a) Per enviaments d’imports inferiors o iguals a 950 euros :

– Enviaments a Alemania, Andorra, Austria, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Luxemburgo i Portugal : 55 euros

– Enviaments a Regne Unit : 100 eur

– Enviaments a USA i a Canadà : 115 eur

Per enviaments superiors a 950 euros als països detallats anteriorment, el cost serà gratuït.

b) Per enviaments d’imports inferiors o iguals a 1.950 euros :

– Enviaments a Austràlia, Xina, Estonia, Hong Kong, Israel, Letònia, Lituània, Polònia, Rumania, Slovaquia, Slovenia, UAE : 180 euros

– Enviaments a Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Suïssa : 130 euros

– Enviaments a Sudamèrica : 160 euros

Per enviaments superiors a 1.950 euros als països detallats anteriorment, el cost serà gratuït.

c) Per la resta de destins, independentment de l’import, rebrà un email en 24-48 hores amb les despeses d’enviament i podrà confirmar la comanda.

5.3 Adreça d’enviament:

Adreça de l’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà de dues maneres possibles:

a. en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari;

b. en el domicili social d’HABIT, C/ Sant Sever 7, 08002 de Barcelona

Quan es realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments es realitzaran a tot el món, amb excepció de força major i normativa.

HABIT posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis d’entrega: El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre:

 – Enviaments nacionals: entre 2-7 dies

– Enviaments Europa: entre 4-10 dies

– Enviaments internacionals (fora d’Europa): entre 5-20 dies

segons el producte, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, podria rebre’ls en diferents dates. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: habit@telefonica.net indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent per a què pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client +34 932009474 o a l’email habit@telefonica.net, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. 

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella en la línia d’atenció al client +34 932009474 o a l’email habit@telefonica.net. 

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES: 

Tots els preus exposats a la botiga www.habitbcn.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

Si el Client viu fora de la Unió Europea, els preus no inclouen IVA. El Client pot estar subjecte a diferents impostos i drets aranzelaris segons quin sigui el seu contingut, valor i altres factors contemplats en la normativa del seu país. Aquests imports hauran de ser abonats pel client per rebre el paquet comprat.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra. 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció. 

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. FORMES de PAGAMENT: 

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa. 

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

8. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: El dret de desistiment, segons l’article 103 c) no és aplicable als contractes que es refereixen al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, situació que es dóna a HABIT al entregar la joia personalitzada en exclusiva pel client.

En els casos en que excepcionalment no sigui possible acollir-se a la previsió de l’article anteriorment mencionat, l’usuari pot exercir el dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la joia, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu de la peça més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquestes aniran a càrrec de l’usuari. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor tan sols serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos distinta a la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari  amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import de la/les joia/es dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) junt a les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-el a través del mail habit@telefonica.net o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi de la/les peça/ces per motius tècnics subjectes a la garantia especificada a l’apartat 10 de les presents condicions generals de contractació.

Haurà de retornar la joia amb tots els elements amb els que li va ser entregada, sense danys ni marques de desgast de cap tipus i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat. 

És recomanable la devolució en el seu embalatge original. En cas de què no sigui possible, la joia podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció de la/les peça/ces que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra. 

8.2 Devolució per error en la comanda per part de HABIT: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; HABIT correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec de HABIT que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 8.1. En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

9. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec de l’usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. 

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, HABIT haurà de procedir a la reparació o substitució, gestions que seran gratuïtes per l’usuari. HABIT respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a HABIT de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

14. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client +34 932009474 o a través del nostre formulari de contacte.  

A l’atenció de:

Nom: ÀMBIT JOIES, S.L.

NIF: B61848032

Direcció: Carrer Sant Sever 7, 08002, Barcelona

Telèfon: 932009474

Correu electrònic: habit@telefonica.net

Dades del bé / prestació a desistir:

Nº Comanda / factura: _______________________________________________

Data comanda / factura: ____________________________________________

Data de recepció del producte: ___________________________________

Descripció del producte: _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dades del consumidor / usuari:

Nom: __________________________________________

NIF: ______________________________________________

Domicili: _________________________________________

Població: _________________________________________

Telèfon: __________________________________________

Correu electrònic: __________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, els comunico que desisteixo del contracte de venda del bé / prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor / usuari: